• Black Instagram Icon
  • Facebook - Black Circle

Deel jouw foto met #bikeabilly

E-mail: info@bikeabilly.be

© 2019 by Bikeabilly

Bikeabilly supports World Bicycle Relief

wbr-logo-hi-res-x-x.png

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen​

§ 1. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht tussen BIKEABILLY, met maatschappelijke zetel gevestigd te Vredelaan 48, 1982 Weerde en met ondernemingsnummer 0683.971.546 (hierna: “BIKEABILLY”) en elke individuele gebruiker van de website die een bestelling plaatst via de webshop (hierna: “Koper”).

§ 2. Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van deze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden uitgaande van de Koper.

 

Artikel 2 Voorwerp van de verkoopovereenkomst​

§ 1. De verkoopovereenkomst kan uitsluitend betrekking hebben op de goederen die worden aangeboden op de webshop op de datum van plaatsing van de bestelling.

§ 2. BIKEABILLY verbindt er zich toe alle mogelijke inspanningen te leveren om de goederen op juiste, duidelijke en volledige wijze te beschrijven en voor te stellen. BIKEABILLY garandeert evenwel niet de juistheid, de duidelijkheid of de volledigheid van de voorstelling van de op de Webshop aangeboden goederen. BIKEABILLY is op generlei wijze aansprakelijk voor onjuistheden, onduidelijkheden en / of onvolledigheden in de voorstelling van de goederen op de Webshop, alsook voor eventuele schade die daaruit voor de Koper of voor derden zou voortvloeien.

 

Artikel 3 Prijs, belasting en verpakkings- en verzendingskosten

§ 1. De prijzen op de Webshop zijn aangegeven in EURO (€), inclusief belasting over de toegevoegde waarde (btw), maar exclusief verpakkings- en verzendingskosten. De verpakkings- en verzendingskosten worden, vooraleer de bestelling wordt geplaatst, op basis van een vast bedrag automatisch verrekend en toegevoegd aan de productprijs tijdens de gefaseerde online bestelprocedure, en vallen uitsluitend ten laste van de Koper.

§ 2. De op de verkoopovereenkomst toepasselijke prijs is de prijs die van kracht is op het moment van de geregistreerde bestelling en zoals die op dat ogenblik op de Website en de Webshop is aangegeven.

§ 3. De eventuele kosten, belastingen en vormvereisten die verbonden zijn aan leveringen buiten België vallen volledig ten laste van de Koper. BIKEABILLY is op generlei wijze aansprakelijk voor de gevolgen van de niet-naleving van bepaalde betalings-, belastings- en / of aangifteverplichtingen die verbonden zijn aan leveringen buiten België.

§ 4. Het ontstaan en de uitvoering van de verbintenissen van Partijen worden rechtens geacht te geschieden op de maatschappelijke zetel van BIKEABILLY. Derhalve is ook de verplichting tot betaling van de verkoopprijs door de Koper een voor de Koper draagbare verbintenis (“draagschuld”), die derhalve wordt geacht te zijn ontstaan en moet worden uitgevoerd op de maatschappelijke zetel van BIKEABILLY.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de verkoopovereenkomst

§ 1. Het gefaseerde online verkoopproces van de Webshop moet volledig worden doorlopen vooraleer de bestelling kan geplaatst worden. De verkoopovereenkomst komt daadwerkelijk tot stand op het ogenblik van het verstrijken van de bedenk- en verzakingstermijn zoals bepaald in de artikels 1 en 14 van deze algemene voorwaarden.

§ 2. Het tijdstip voor de bevestiging van de bestelling door de Koper wordt vastgesteld op basis van het software programma met tijdsregistratiesysteem van de server van BIKEABILLY. De bestelling en de bevestigingsmail worden alleszins geacht te zijn ontvangen op het ogenblik dat zij toegankelijk zijn voor de geadresseerde.

§ 3. BIKEABILLY verbindt er zich toe zo spoedig mogelijk een elektronische bevestigingsmail met ontvangstbewijs van de bestelling te verzenden aan de Koper. Deze bevestigingsmail met ontvangstbewijs van de bestelling bevat een samenvatting van de bestelling, een kopij van de verkoopovereenkomst en een kopij van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 5 Betaling

§ 1. De betaling van de prijs dient te geschieden voorafgaandelijk aan de levering op het ogenblik van de bestelling via elektronische betaling.

§ 2. BIKEABILLY heeft alle mogelijke inspanningen geleverd om de beveiliging en confidentialiteit van de online betaling te optimaliseren, doch is op generlei wijze aansprakelijk voor eventuele diefstal, verlies aan gegevens of elke andere schade die de Koper of een derde zou lijden ten gevolge van de online betaling.

 

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

§ 1. Tot op het ogenblik van integrale betaling door de Koper, blijven de aan de Koper geleverde goederen alleszins eigendom van BIKEABILLY.

 

Artikel 7 Transport en levering

§ 1. Bij de levering van de aangekochte goederen wordt een factuur meegestuurd.

§ 2. Op het ogenblik van totstandkoming van de verkoopovereenkomst, zoals bepaald in artikel 8 van deze algemene voorwaarden gaat het risico op de aangekochte goederen over op de Koper.

§ 3. BIKEABILLY bepaalt soeverein welke vervoersonderneming de door de Koper aangekochte goederen zal leveren.

§ 4. De Koper is ertoe gehouden de staat van de geleverde goederen na te kijken wanneer deze worden overhandigd door de vervoersonderneming. Wanneer de verpakking van de geleverde goederen zou geopend en / of beschadigd zijn, is de Koper ertoe gehouden zulks op het ogenblik van de in ontvangstneming te melden aan de vervoersonderneming en zulks te vermelden op de verzendnota.

§ 5. BIKEABILLY is ertoe gehouden de bestelling uit te voeren en aldus de bestelde goederen te leveren binnen een termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf de dag volgend op die waarop de Koper zijn bestelling bij BIKEABILLY heeft geplaatst.

§ 6. BIKEABILLY is op generlei wijze aansprakelijk voor eventuele vertragingen in de levering alsook voor de gevolgen daarvan die te wijten zouden zijn aan een fout van de vervoersonderneming.

 

Artikel 8 Garantie, diensten na verkoop en klachten

§ 1. Onverminderd artikel 11, § 4 van deze algemene voorwaarden, is de Koper ertoe gehouden BIKEABILLY te verwittigen wanneer de goederen gebreken vertonen via info@bikeabilly.be, en zulks zo spoedig mogelijk na ontdekking van het gebrek. BIKEABILLY verbindt er zich toe binnen redelijke termijn de gebreken te verhelpen conform de verplichtingen die haar krachtens de van toepassing zijnde Belgische wetgeving worden opgelegd.

§ 2. De Koper kan zijn klachten eveneens richten aan de maatschappelijke zetel van BIKEABILLY, te Vredelaan 48, 1982 Weerde.

 

Artikel 9 Beschikbaarheid van de goederen en voorraad

§ 1. De goederen worden door BIKEABILLY slechts aangeboden op de webshop zolang de voorraad strekt.

§ 2. Indien na het afsluiten van de bestelling zou blijken dat de door de Koper aangekochte goederen niet langer in voorraad zijn, verbindt BIKEABILLY zich er toe binnen een termijn van vijftien (15) dagen de Koper hiervan in kennis te stellen en een creditnota uit te stellen aan de Koper, waarna de bestelling wordt geannuleerd. De Koper verbindt er zich toe zijn rekeningnummer na voormelde kennisgeving onverwijld aan BIKEABILLY over te maken, zodat BIKEABILLY de door de Koper in voorkomend geval betaalde gelden binnen een termijn van vijftien (15) dagen na bericht vanwege de Koper aan de Koper kan terugstorten. BIKEABILLY kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld indien de Koper zou nalaten het rekeningnummer zoals voormeld aan BIKEABILLY over te maken.

§ 3. De Koper doet onherroepelijk afstand van elke recht en elke aanspraak op schadevergoeding die zou voortvloeien uit de ontbinding van de verkoopovereenkomst ten gevolge van de uitputting van de voorraad.

 

Artikel 10 Bedenktijd en verzakingsrecht: voorwaarden en gevolgen

§ 1. De Koper heeft het recht aan BIKEABILLY mee te delen dat hij afziet van de bestelling en de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien (14) werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen.

§ 2. De Koper heeft derhalve veertien (14) werkdagen bedenktijd om aan de bestelling bij eenvoudige verklaring (bij voorkeur per e-mail met vermelding van zijn rekeningnummer aan info@bikeabilly.be) te verzaken. De veertien (14) werkdagen bedenktijd neemt een aanvang op de datum van levering van de goederen bij de Koper.

§ 3. Indien de Koper het verzakingsrecht zoals bepaald in deze algemene voorwaarden uitoefent, is hij ertoe gehouden de geleverde goederen binnen een termijn van vijftien (15) dagen terug te zenden aan het hierna volgende adres, vergezeld van de originele etiketten en labels :

BIKEABILLY
Vredelaan 48,
1982 Weerde

§ 4. Bij uitoefening van het verzakingsrecht door de Koper zijn Partijen ertoe gehouden om alle ontvangen artikelen en betalingen terug te geven aan de andere Partij. BIKEABILLY verbindt er zich toe de door de Koper betaalde bedragen binnen een termijn van dertig (30) dagen na bericht vanwege de Koper aan de Koper terug te storten. BIKEABILLY kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld indien de Koper zou nalaten het rekeningnummer zoals voormeld aan BIKEABILLY over te maken. BIKEABILLY is er in voorkomend geval enkel toe gehouden de prijs van de aangekochte goederen terug te betalen, met uitsluiting van de verzendingskosten.

§ 5. Het terugzenden van de goederen gebeurt op kosten en risico van de Koper.

§ 6. Tijdens de verzakingsperiode van veertien (14) werkdagen is de Koper uitsluitend gerechtigd de geleverde goederen ter controle te gebruiken, zoals gebruikelijk bij het passen van kleding en / of accessoires in een winkel. Voor het geval de goederen tijdens de verzakingsperiode uitvoeriger worden gebruikt dan voor de controle ervan noodzakelijk is en voor zover de kwaliteit van de goederen daardoor wordt geschaad, is BIKEABILLY gerechtigd hiervoor schadevergoeding te vorderen van de Koper.

 

Artikel 11 Schadebeding

§ 1. Bij niet voldoening door een Partij van haar betalingsverplichtingen binnen de gestelde termijnen is de in gebreke blijvende Partij bovendien aan de andere gerechtigde Partij bovenop het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan tien (10) % van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 50,-.

 

Artikel 12 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

§ 1. BIKEABILLY verbindt er zich toe de persoonsgegevens van de Klant te eerbiedigen.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

§ 1. Eventuele storingen van, onderbrekingen van of fouten op de website en de webshop doen noch in hoofde van de Gebruiker, noch in hoofde van derden enig recht op schadevergoeding ontstaan. Zo is BIKEABILLY niet aansprakelijk voor eventuele overdracht van virussen via de website of de webshop.

 

Artikel 14 Overmacht

§ 1. In geval van overmacht in haren hoofde is BIKEABILLY bevrijd van om het even welke verbintenis zonder dat de Koper aanspraak kan maken op schadevergoeding.

§ 2. Onder overmacht in de zin van deze bepaling worden alle omstandigheden begrepen die niet te wijten zijn aan een fout in hoofde van BIKEABILLY en die de uitvoering van haar verbintenissen onmogelijk maken, bemoeilijken, vertragen of kostelijker maken, zoals onder meer doch niet uitsluitend brand, machinebreuk, ongevallen, stakingen of lock-outs, uitzonderlijke verkeershinder zoals storm, sneeuw en overstromingen, import- of exportbeperkingen, verhogingen van belastingen, taksen, retributies, heffingen, accijnzen en douanerechten of andere maatregelen van de overheid, wisselkoersfluctuatie, inflatie, epidemie, oproer of oorlog, gewapende overval fouten van, vertragingen bij, prijsverhoringen door of overmacht bij leveranciers van goederen of diensten. Het ontoerekenbaar en onvermijdbaar karakter van voormelde omstandigheden wordt steeds geacht verworven te zijn.

§ 3. BIKEABILLY verbindt er zich toe alle redelijke inspanningen te verrichten om de gevolgen van een overmachtsituatie te vermijden.

§ 4. Voor het geval de omstandigheden van overmacht of de gevolgen ervan langer dan drie (3) maanden blijven aanslepen, neemt de via de webshop afgesloten bestelling van rechtswege en zonder kennisgeving een einde. In voorkomend geval verbindt BIKEABILLY zich ertoe eventueel ontvangen gelden vanwege de Koper zo spoedig mogelijk aan de Koper terug te storten.

 

Artikel 15 Aanpassing van de Webshop

§ 1. BIKEABILLY heeft het recht de webshop en al zijn bestanddelen op elk ogenblik, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

 

Artikel 16 Varia

§ 1. De nietigheid, ongeldigheid, niet-afdwingbaarheid en/of onuitvoerbaarheid van één der clausules van deze algemene voorwaarden tast de wettigheid, geldigheid, afdwingbaarheid en/of uitvoerbaarheid van de rest van deze algemene voorwaarden en van de via de webshop afgesloten verkoopovereenkomst niet aan.

§ 2. Het gebruik van de webshop alsook de relatie die door het gebruik tot stand komt tussen BIKEABILLY en de Koper en tussen BIKEABILLY en derden, inclusief de geplaatste bestelling of de afgesloten verkoopovereenkomst, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

§ 3. Eventuele geschillen omtrent het gebruik van de webshop alsook omtrent het bestaan, de uitvoering en/of de interpretatie van deze algemene voorwaarden en de via de webshop geplaatste bestelling en afgesloten overeenkomst behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van ANTWERPEN, doch kunnen naar keuze van BIKEABILLY ook voor de rechtbank van de woonplaats van de Koper worden gebracht.